Liedon Vesi

Veden laatu

Liedon Vesi hankkii kaiken talousvetensä, joka on tekopohjavettä, Turun Seudun Vesi Oy:ltä. Tekopohjaveden raakavesi otetaan Kokemäenjoesta. Vesi esikäsitellään Huittisissa ja imeytetään tekopohjavedeksi Virttaankankaan harjualueella.

Turun Seudun Vesi Oy vastaa kattavista tutkimuksista ja ympäristön tilan seurannasta. Tekopohjaveden kovuus on 2,5 dH (0,38 mmol/l) eli vesi on pehmeää. Veden pH vaihtelee välillä 8,3 – 8,6.

Liedossa vedenlaatua tutkitaan eri puolilta Lietoa otettavien vesinäytteiden avulla. Näytteiden otosta huolehtii Ympäristöterveydenhuolto valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

Testausselosteet

Laajat testausselosteet (2 kertaa /vuosi)

Vesihuoltolaitos  (Liedon Vesi)

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on vastata ja huolehtia vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta ja jäteveden poisjohtamisesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Vesihuoltolaitos toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön, 1352/2015, hyvälle talousvedelle asettamat vaatimukset ja suositukset täyttävää talousvettä. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Turkuun Kakolanmäen kalliopuhdistamolle. Valvontaviranomaiset seuraavat ja tarkistavat veden laatua ja puhdistusprosessia jatkuvasti vesihuoltolaitoksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, 26.11.2015

Linkki:   https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151352

 

Yhteenveto talousveden riskienarvioinnista Liedon kunnan vesihuollon toiminta-alueella

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

·         ylävesisäiliö, palopostit

·         Vesijohtoverkosto, pumppaus verkostoon

·         Väliaikainen vedenjakelu

·         Muu toiminta (kuvat ja kartat, asiakkaat ja tiedottaminen, strategiset toiminnat, henkilökunnan toiminta, näytteenotto)

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Turun Seudun Vesi Oy:n (TSV) toimittaman veden osalta TSV on tehnyt riskinarvioinnin, jossa on vastaavalla tavalla arvioitu systemaattisesti riskejä.

 

 

·         Lisätietoja:

 

Liedon Vesi   

o    Aki Teini,  puh. 050 461 6428

 

·         Terveystarkastaja

      o    Jenni Sarjovaara-Haapanen,  puh. 050 410 1394